OGŁOSZENIE – PRZETARG NIEOGRANICZONY

20 maja 2021

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie przepisów o Spółdzielniach Mieszkaniowych i obowiązujących w Spółdzielni regulaminach, Zarząd SM „OSOWSKA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna Droga 13 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego.

                                                                                                                                                       

  1. SZASERÓW 115 M 115 –  powierzchnia – 36,00m2, liczba pokoi 2, kuchnia, łazienka z wc – IV piętro

                                                            wartość szacunkowa      271.370,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Spółdzielni.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Biura Spółdzielni w W-wie przy ul. Wspólna Droga 13 w terminie do dnia 07.06.2021 r. do godz. 12°° w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta uczestnictwa w przetargu pisemnym na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu nr 115 przy ul. Szaserów 115. Nie otwierać przed 08.06.2021r. ”Koperta nie może zawierać oznaczenia osoby przystępującej do przetargu. Oferta nie spełniająca tego wymogu jest nieważna i nie jest brana pod uwagę w postępowaniu przetargowym.

Oferta powinna zawierać;

a/ nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dla korespondencji, nr telefonu lub email, osoby prawnej lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – dane dotyczące firmy, NIP, nr wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

b/ oświadczenie o bezwarunkowej woli nabycia lokalu za oferowaną cenę,

c/ bezwarunkowe zobowiązanie do bezzwłocznej zapłaty oferowanej kwoty w całości w wypadku wybrania oferty,

d/ zobowiązanie do niezwłocznego i bezwarunkowego przystąpienia do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności do lokalu w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie,

e/ dowód wpłaty wadium w wysokości 13568,00 zł,

Wadium prosimy wpłacać na konto Spółdzielni :

Nr rachunku  bankowego – 62 1020 1097 0000 7902 0094 0304

f/ Nr rachunku swojego banku umożliwiającego zwrot wadium w przypadku nie wygrania oferty przez oferenta.

g/ Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przetargowym,

h/ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta na potrzeby przetargu./wzór oświadczenia do pobrania na stronie internetowej/.

i/ Minimalna kwota postąpienia wynosi 1000 zł.

 

Nie wpłacenie należności w terminie przez oferenta, który wygrał przetarg, powoduje przepadek wadium i unieważnienie przetargu, a prawo do lokalu jest postawione do dyspozycji oferujących kolejną najkorzystniejszą ofertę od oferenta rezygnującego.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium zalicza się na poczet należności wpłaconej ceny sprzedaży. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 7 dni na podstawie wykazów wadiów do zwrotu, sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Osoby zainteresowane, informacje dotyczące przetargu mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Osoba przystępująca do przetargu powinna zapoznać się z Regulaminem zbywania lokali mieszkalnych w SM ”Osowska” i z informacją o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów uczestniczących w przetargu ograniczonym na ustanowienie prawa odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osowska”.

O wynikach przetargu, który odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w W-wie przy ul. Wspólna Droga 13 w dniu 08.06.2021 r. o godz. 13 00, zainteresowani  uzyskają informację w Biurze Spółdzielni następnego dnia po posiedzeniu Komisji Przetargowej.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

oświadczenie- przetarg mieszkanie

Do góry